Oznam – výrub stromov Tupolevova

Sp. zn.: 2008/16400-13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 12. 11. 2008 začal na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov bytového domu Tupolevova 5-7 v Bratislave správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub drevín,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 3246 z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a z dôvodu revitalizácie predmetnej plochy.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day