Oznam – výrub stromov Holíčska

Sp. zn.: 2008/17084 -13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 19. 11. 2008 začal na základe žiadosti VSD, Správa nehnuteľností, spol. s r. o. v zastúpení
vlastníkov bytov bytového domu Holíčska 32-42, Bratislava, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 2 ks stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 1650. Stromy rastú v blízkosti bytového domu
Holíčska 32-42, ohrozujú majetok, poškodzujú fasádu domu, zariadenie bleskozvodu.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day