Oznam – výrub stromu – Hrobákova 11

Sp. zn.: 2008/14147 -13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 26. 11. 2008 začal na základe žiadosti Obchodnej akadémie Imricha Karvaša, Hrobákova 11, 851 02 Bratislava 5 správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie na zastavanej ploche, na parcele č. 968, pred vstupom do budovy Obchodnej akadémie Imricha Karvaša na Hrobákovej ulici č. 11 v Bratislave-Petržalke. Strom spôsobuje nadmerné tienenie v triedach a svojim koreňovým systémom ohrozuje statiku terasy pri vstupe do budovy a bezpečnosť študentov a návštevníkov školy.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day