Oznam – výrub stromov Nobelovo nám.

Mestská časť Bratislava-Petržalka oznamuje, že v areáli Základnej školy, Nobelovo nám. č. 6 sa uskutočňuje výrub stromov na základe právoplatného rozhodnutia mestskej časti Bratislava-Petržalka sp. zn.: 2008/4148/13-SK zo dňa 23. 04. 2008. Výrub stromov sa realizuje z dôvodu revitalizácie školského areálu v súvislosti so zámerom školy vytvorenia tried s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy – tenisu.

web od 2day