Rady rodičom budúcich prvákov

alebo čo potrebuje vedieť rodič (zákonný zástupca) pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

V súlade s § 20 ods. 2 a 3 zákona č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis do 1. ročníka základných škôl sa v mestskej časti Bratislava-Petržalka uskutoční

v piatok, 6. februára 2009, od 15.00 h do 18.00 h
a
v sobotu, 7. februára 2009, od 8.00 do 12.00 h.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnutí 25. novembra 2008 schválilo v súlade s vyššie citovaným zákonom všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, zverejnené na www.petrzalka.skv časti prehľad predpisov.
Dôležitým pre zápis je i VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 3/2004 o školských obvodoch základných škôl v znení VZN č. 4/2008, ktoré definuje 11 školských obvodov základných škôl (ZŠ) s príslušnými názvami ulíc a popisnými číslami domov, podľa ktorých rodič vie, do ktorého školského obvodu ZŠ určite jeho dieťa zapíšu. Školské obvody uvádzame v závere článku.

K najčastejšie kladeným otázkam rodičov odpovedáme nasledovnými informáciami:

– Zákonný zástupca dieťaťa, ďalej len rodič, je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt v čase zápisu 6., resp. 7. februára 2009. V prípade závažných a odôvodnených prípadoch (pobyt v cudzine, vážne rodinné udalosti a pod.) môže prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bezodkladne, najneskôr však do 31. mája 2009, ako ustanovuje VZN. Neprihlásenie dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331, 94 EUR (10 000 Sk).

– Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý má trvalý pobyt na území SR.

– Rodič má právo vybrať pre svoje dieťa aj inú školu mimo školského obvodu, v ktorom má dieťa trvalý pobyt. V tomto prípade udelí súhlas s prijatím riaditeľ vybranej školy až na základe kapacitných možností školy a po umiestnení a uspokojení záujmu zákonných zástupcov detí, patriacich podľa trvalého pobytu k príslušnej škole. Rozhodnutie o prijatí do vybranej školy rodič dostane najneskôr do 31. mája 2009.

– Pri zápise je nutné predložiť doklady – občiansky preukaz rodiča, rodný list dieťaťa a v prípade potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa, z ktorých získa škola v súlade so zákonom povinné osobné údaje o dieťati (meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, resp. o zdravotnom stave dieťaťa v prípade žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky či zaradenia do špeciálnej triedy, ktorú škola zriaďuje).

– Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť, môže mu riaditeľ školy rozhodnutím odložiť začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. O odklad začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok môže požiadať rodič predloženou žiadosťou. Povinnou súčasťou žiadosti sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a súčasne odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Návrhu predchádza odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

– Ak rodič žiaka požiada o to, aby do základnej školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka (1.septembra – 31.decembra), k žiadosti priloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

– Žiakovi, ktorý pre svoj zdravotný stav nemôže dochádzať do školy, môže riaditeľ školy povoliť individuálne vzdelávanie na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. K žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania je potrebné priložiť vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Vzdelávanie žiaka zabezpečuje škola, ktorá rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania v rozsahu najmenej dvoch vyučovacích hodín týždenne. Zákonný zástupca žiaka je povinný utvoriť učiteľom, ktorí zabezpečujú individuálne vyučovanie podmienky na túto činnosť.

– Ak rodič písomne požiada o možnosť plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, napr. v Rakúsku, riaditeľ príslušnej ZŠ v školskom obvode prijme do 1. ročníka aj takéto dieťa a tým sa pre žiaka táto základná škola stáva tzv. kmeňovou školou. Následne riaditeľ školy vydá rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky a dohodne so zákonným zástupcom ďalšie podmienky vzdelávania v zahraničí. Zákonný zástupca prihlási žiaka do školy po jeho príchode do krajiny pobytu a do 30 dní oznámi názov a adresu školy riaditeľovi kmeňovej školy.

– Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Rodič sa môže poradiť v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Hrobákovej ulici v Petržalke, alebo v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, napr. pri Špeciálnej základnej škole na Žehrianskej ulici v Bratislave, alebo v Základnej škole internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou na Vlasteneckom námestí v Petržalke, prípadne i v centrách, ktoré ich dieťa navštevuje doposiaľ.

– Ak má Vaše dieťa zdravotný problém, mal by o tom rodič v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov.

Každá základná škola pripravuje pre Vás a Vaše dieťa slávnostný zápis do školy. Pri Vašej návšteve Vám odporúčame opýtať sa na vyučovanie cudzích jazykov, na metódy a formy práce učiteľa vo vyučovacom procese, na používané učebnice a pracovné listy, na ponuky krúžkov a záujmových útvarov pre Vaše dieťa mimo vyučovania, na činnosť a ponuky školského klubu detí, na vybavenie školy informačno-komunikačnými technológiami pre žiakov, na priestory triedy a školy a na všetko, čo v záujme dieťaťa chcete vedieť.

Školské obvody aj s názvami ulíc a popisnými číslami domov:

1. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Budatínskej 61: Budatínska (čísla 29 – 63), Beňadická (okrem nepár. čísel 9 – 21), Lietavská, Vyšehradská (čísla 1 – 23), Znievska (29 – 63);

2. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Černyševského 8: Černyševského, Farského, Jungmannova, Macharova, Mánesovo nám., Pifflova, Vavilovova, Vlastenecké nám., Wolkrova;

3. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Dudovej 2: Ambroseho, Bradáčová, Hrobáková, Kutlíkova, Osuského (párne čísla), Romanova, Rovniankova, Starohradská, Starohájska;

4. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Gessayovej č. 2: Gessayova, Námestie hraničiarov (párne čísla), Osuského (nepárne čísla);

5. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Holíčskej 50: Brančská, Budatínska (čísla 1 – 27), Holíčska, Smolenická, Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska;

6. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Lachovej 1: Bosákova, Furdekova, Lachova, Mlynarovičova, Námestie hraničiarov (nepárne čísla), Haanova 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 14, 14A;

7. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Nobelovom námestí č. 6: Bohrova, Dargovská, Dubnická, Gercenova, Gogoľova, Goralská, Handlovská, Harmanecká, Hrobárska, Jaroslavova, Kapicova, Kaukazská, Kežmarské nám., Kremnická, Krupinská, Kubínska, Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Nábrežná, Nobelovo nám., Novobanská, Očovská, Pečnianska, Planckova, Prokopova, Röntgenova, Rusovská cesta, Údernícka, Viedenská cesta, Vilová, Vranovská, Zadunajská cesta, Záporožská;

8. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Pankúchovej č. 4: Bulíkova, Blagoevova, Dolnozemská cesta, Gwerkovej, Haanova (párne čísla okrem 14 a 14A), Jankolova, Klokočova, Kočánkova, Mamateyova, Májová, Medveďovej, Pankúchova, Pobrežná, Poloreckého, Sosnova, Sklodowskej, Šustekova;

9. školský obvod pri Z šso sídlom na Prokofievovej 5: Andrusovova, Belinského, Bratská, Čapajevova, Fedinova, Hálova, Kolmá, Kopčianska, Panónska cesta (od Rusovskej po Bratskú), Prokofievova, Ševčenkova, Švabinského;

10. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Tupolevovej 20: Iľjušinova, Jiráskova, Markova, Pajštúnska, Tupolevova;

11. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Turnianskej 10: Antolská, Beňadická (nepárne čísla 9 – 21), Betliarska, Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role, Jantárová cesta (od Betliarskej po Panónsku), Jasovská, Krásnohorská, Ľubovnianska, Šášovská, Turnianska, Vígľašská, Vyšehradská (čísla 25 – 39), Žehrianska.

Mnoho dôležitých informácií o základných školách môžete nájsť na webových stránkach jednotlivých škôl, kde sú zverejnené nielen základné údaje o Vašej škole, ale i správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2007/2008, školské vzdelávacie programy, učebné varianty školy, zapojenie sa školy do projektov, prevádzkový poriadok školského klubu detí, školského stravovania, mimovyučovacie aktivity záujmového vzdelávania a ďalšie zaujímavosti o škole. Webové adresy jednotlivých škôl sú zverejnené na www.petrzalka.skv časti oddelenie školstva, kultúry a športu v zozname podstránok.
Vopred ďakujeme za Váš záujem, za Vaše podnety k zlepšeniu práce škôl a za aktívnu participáciu na živote školy.

web od 2day