Vyhlásenie termínu konania voľby miestneho kontrolóra

1. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uznesením č. 305 zo dňa 20.1.2009

vyhlasuje

termín konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na 10. marca 2009 na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o becnom zriadení v znení neskorších predpisov

ustanovuje

náležitosti prihlášky nasledovne :

Kandidát na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti musí odovzdať svoju písomnú prihlášku do podateľne iestneho úradu alebo zaslať poštou najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. 24.2.2009 (24.2.2009 musí byť prezentačná pečiatka podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka).

Súčasťou prihlášky je:

– životopis
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– fotokópia dokladu o vzdelaní. Kvalifikačnými predpokladmi na výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

Vyvesené dňa: 22.1.2009

Milan Ftáčnik, v. r.
starosta

web od 2day