Oznam – výrub stromov Bzovícka ul.

Sp.zn.: 2009/1777/13-SK

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 28. 01. 2009 začal na základe žiadosti žiadateľa – Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromov,

ktoré rastú pri obytnom dome na Bzovíckej ulici č. 14, z dôvodu plánovaného zatepľovania domu.

Vyvesené dňa: 30.1.2009

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day