Oznam – výrub stromov Znievska

Sp.zn.: 2009/1778/13-SK

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 28. 01. 2009 začal na základe žiadosti žiadateľa – Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub drevín,

ktoré rastú pri vchode do obytného domu na Znievskej ulici č. 42, z hygienických dôvodov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day