Zoznam pamätihodností – výzva pre občanov

Mestská časť Bratislava-Petržalka pripravuje v spolupráci s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP) a hlavným mestom SR Bratislava niekoľko rokov podklady pre evidenciu pamätihodností mesta Bratislavy. Právny rámec tomuto procesu bol daný zákonom NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a usmernením Ministerstva kultúry SR. Konkrétna podoba evidencie sa modeluje postupne na zasadnutiach komisie kultúry hlavného mesta SR Bratislavy a aj našej mestskej časti a výslednú podobu by mal získať zoznam až v roku 2009.
Špecialitou zoznamu tohto typu je to, že je otvorený pre neustále dopĺňanie na základe podnetov od občanov, inštitúcií a odborného bádania MÚOP-u.

Potreba evidencie pamätihodností vyplynula zo snahy dať obciam nástroj na poznanie, zdokumentovanie a morálnu ochranu hodnotných predmetov a udalostí, ktoré sa viažu ku kultúrnemu životu a histórii obce. Pojem pamätihodnosť sa nekryje s pojmom národnej kultúrnej pamiatky (pozri www.petrzalka.sk sekcia mestská časť – Súpis kultúrnych a historických pamiatok) Národné kultúrne pamiatky majú celoslovenský význam a ich ochranu garantuje štát, zatiaľ čo pamätihodnosti majú spravidla lokálny význam a (morálnym) garantom ich ochrany je obec. Pamätihodnosti sú však pre daný región výnimočné, majú trvalé hodnoty a ich význam je preto nezanedbateľný.

Celý pripravovaný zoznam bude mať postupne naplnené štyri kategórie. Tieto kategórie boli dané metodickým usmernením Ministerstva kultúry SR a boli upravené pre potrebu MÚOP-u spolu s komisiou kultúry hlavného mesta SR Bratislavy:

1 A – Hmotné nehnuteľné pamätihodnosti
Táto kategória obsahuje budovy, obytné bloky, súbory objektov, drobnú architektúru a výtvarné diela pevne ukotvené v zemi a na základe

1 B – Hmotné hnuteľné pamätihodnosti
Táto kategória obsahuje predmety, ktoré nie sú pevne spojené so zemou, alebo nie sú pevne zabudované v objektoch.

2 – Nehmotné pamätihodnosti
Táto kategória obsahuje historické udalosti, pamätné dni a roky, historické katastrálne názvy, historické názvy ulíc a námestí, prípadné iné javy, ktoré nemajú hmotnú povahu.

3 – Zaniknuté pamätihodnosti
Táto kategória obsahuje nehnuteľné alebo hnuteľné hmotné pamätihodnosti, ktoré mali pre obec historický význam, ale medzičasom zanikli.

Schválenie Zoznamu pamätihodností na území hlavného mesta SR Bratislavy nepredstavuje obmedzenie vlastníckych práv majiteľov pamätihodností, ani zvýšenie rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy. Cieľom schválenia zoznamu a tým vytvorenia evidencie pamätihodností na území hlavného mesta SR Bratislavy je oboznámenie obyvateľov Bratislavy a celej širokej verejnosti s historickými hodnotami a všetkými zaujímavosťami hlavného mesta, ktoré sú hodné pozornosti a ochrany. Tento zoznam má deklaratívny charakter – hlavné mesto, resp. mestská časť tým deklaruje, že si je vedomé svojich koreňov a že má historickú pamäť.

Evidencia pamätihodností má byť zároveň morálnym apelom pre majiteľov pamätihodností a odporúčaním, aby pamätihodnosti zachovali a starali sa o ne v súlade s princípom ochrany ich kultúrno-historických hodnôt.

Hlavné mesto vedie celomestskú evidenciu založenú na výbere objektov a javov s nesporným kultúrno-historickým významom pre celé mesto. Mestské časti si môžu viesť zoznam pamätihodností svojej mestskej časti, ktorý je totožný so zoznamom pamätihodností celého mesta z tej – ktorej mestskej časti a môžu si ho doplniť podľa svojho uváženia ďalšími pamätihodnosťami, ktoré majú lokálny význam. Všetky návrhy na zmeny a doplnenie Zoznamu pamätihodností hlavného mesta Bratislavy po odbornom posúdení a spracovaní Mestským ústavom ochrany pamiatok sa budú predkladať na schválenie do komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a raz ročne bude komisia informovať Mestské zastupiteľstvo o zmenách a doplnkoch v Zozname pamätihodností.

Týmto dávame možnosť všetkým občanom Petržalky zapojiť sa svojimi podnetmi do prípravy návrhu zoznamu pamätihodností, ktoré môžete zasielať v termíne
do 20. februára 2009 na adresu:

Miestny úrad
oddelenie školstva, kultúry a športu
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
alebo na e-mail: kultura@petrzalka.sk

Vyvesené dňa: 13.2.2009

web od 2day