Oznam – výrub stromov ZŠ M. C. Sklodowskej

Sp.zn.: 2009/3385/13-SK

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 17.02.2009 začal na základe žiadosti TJ POLYGRAF Venglošova futbalová akadémia, Pri seči 1, 851 01 Bratislava 5 správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub 3 ks stromov,

ktoré sa nachádzajú v areáli ZŠ M. C. Sklodowskej, na pozemku parc. č. 663 v k.ú. Petržalka, z dôvodu výstavby športového areálu.

Vyvesené dňa: 18.2.2009

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day