Oznámenie – výrub stromov Kopčianska ul.

Sp.zn.: 2009/03406/13-Je

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 11. 02. 2009 začal na základe žiadosti spoločnosti INGIS – Ing. Mária Zajacová, Medveďovej 19, 851 04 Bratislava v zastúpení investora spoločnosti SITEL spol. s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub stromov rastúcich na pozemku s parc. č. 3694/73 na Kopčianskej ulici

v k.ú. Petržalka z dôvodu realizácie stavby: „Budova Sitel – TELEHOUSE, Kopčianska 20“

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovaného výrubu. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

Vyvesené dňa: 18.2.2009

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day