Oznámenie – výrub stromu Ševčenkova ul.

Sp. zn.: 2009/3788 -13/Ju

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 18. 02. 2009 začal na základe žiadosti vlastníkov bytov bytového domu Ševčenkova 13-15, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, na parcele č. 3405 v Bratislave-Petržalke. Strom rastie v tesnej blízkosti bytového domu Ševčenkova 13-15, zasahuje do okien bytov a ohrozuje majetok a znižuje kvalitu bývania.

Vyvesené dňa: 20.2.2009

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day