Zápis do materských škôl začne 2. marca

Petržalskí rodičia majú možnosť zapísali svoje detí do materských škôl pre školský rok 2009/2010 od 2. marca do 31. marca 2009. Dieťa môže do predškolského zariadenia zapísať zákonný zástupca, rodič, pričom pri zápise musí predložiť vyplnenú prihlášku a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (prihlášku v elektronickej podobe nájdete na www.petrzalka.sk, sekcia školstvo, kultúra a šport). Vedenie materskej školy musí následne do konca mája t.r. informovať rodičov o prijatí či neprijatí dieťaťa do predškolského zariadenia. Do materských škôl budú prednostne prijaté 5 – 6 ročné deti, ktoré si v nadchádzajúcom školskom roku budú plniť povinnú školskú dochádzku. V pôsobnosti petržalskej samosprávy je dnes devätnásť predškolských zariadení, ktoré navštevuje 2.139 detí, čo je v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom nárast o 32 detí.

V prebiehajúcom školskom roku 2008/2009 sú okrem bežných tried otvorené i štyri špeciálne triedy učené pre deti s poruchami výživy, mentálnym postihom či autizmom. Celkovo 23 mladých ľudí s poruchami výživy navštevuje materskú škôlku na Pifflovej ulici. Toto špeciálne zariadenie je jediné svojho zamerania v podmienkach hlavného mesta. Škôlka na Turnianskej ulici poskytuje zasa priestor pre výchovno-vzdelávací program ľahko mentálne postihnutých detí (špeciálna trieda pre 8 detí). Mladí Petržalčania či Bratislavčania (12 žiakov), ktorí sú postihnutí autizmom môžu navštevovať dve špeciálne triedy otvorené v predškolskom zariadení na Iljušinovej ulici. Všetky petržalské škôlky poskytujú v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou testovanie predškolskej zrelosti detí. Rodičia tak môžu spoločne s odborníkmi posúdiť, či je ich dieťa zrelé pre nástup do školy, alebo požiadajú o odklad jeho povinnej školskej dochádzky. V minulom roku bola táto možnosť využitá v 116 prípadoch.

web od 2day