Verejná diskusia k riešeniam statickej dopravy

Každý deň pociťujú petržalskí motoristi kritickú situáciu v statickej doprave, pretože najväčšej bratislavskej mestskej časti chýba bezmála 40.000 miest určených na parkovanie osobných motorových vozidiel. Rozšíriť súčasný počet parkovísk (cca. 19.000 státí) chce miestna samospráva prostredníctvom zjednosmernenia ulíc, rozšírením existujúcich verejných parkovísk, ale i výstavbou moderných hromadných parkovacích domov. Aktuálne návrhy, praktické opatrenia, vychádzajú z Programu riešenia statickej dopravy, ktorý ešte v závere roku 2007 prijali petržalskí poslanci. Podľa spracovanej odbornej analýzy môže samospráva pri reálnom zohľadnení priestorových, ale aj finančných možností, vytvoriť v priebehu najbližších štyroch rokov desaťtisíc nových parkovacích miest.

Miestna samospráva ma záujem, aby prijímanie praktických opatrení nebolo len od „úradníckeho“ stola. Preto od 1. marca t.r. v spolupráci s Petržalskými novinami organizuje verejnú diskusiu, ktorou chce aktívne zapojiť občanov do formovania záväzných rozhodnutí. Petržalčania môžu pripomienkovať návrhy, ktoré vypracovala Rada fondu statickej dopravy ako poradný orgán samosprávy pre otázky týkajúce sa výstavby nových parkovísk na území mestskej časti. Svoje námety a postrehy môžu posielať až do 29. marca t.r. v elektronickej podobe na adresu tlacove@petrzalka.sk, alebo poštou s označením „STATICKÁ DOPRAVA“ (Miestny úrad, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava). Okrem podnetov k navrhovaným opatreniam môžu diskutujúci predkladať ďalšie alternatívne návrhy, ktoré oni odporúčajú realizovať.

Samospráva navrhuje, aby v prvej polovici roka 2009 došlo k zjednosmerneniu a následne vyznačeniu čiastočného státia na chodníku a komunikácií na týchto uliciach:
– Fedinova, Prokofievova, Lachova – Námestie Hraničiarov, Holíčska, Medveďova, Jasovská, Blagoevova

K výstavbe nových parkovacích miest na základe pripravenej projektovej dokumentácie:
– ulice Furdekova, Starhradská, Znievska, Wolkrova, Belinského
– prepojením Žehrianskej ulice s Humenským námestím je možné vytvoriť 30 kolmých státí

V súlade s projektom revitalizácie verejných detských ihrísk boli tiež vytypované lokality, ktoré už dnes neslúžia ako oddychové zóny a preto je ich možné upraviť na nové parkoviská. Ide o:
– ihrisko na Markovej, Topoľčianskej, Jasovskej, Gwerkovej ulici

Po vyhodnotení marcovej diskusie prebehne začiatkom apríla verejné stretnutie starostu Milana Ftáčnika, miestnych poslancov a odborných zamestnancov úradu s verejnosťou. Následne sa spracuje potrebná dokumentácia a prvé stavebné úpravy sa začnú v mesiaci máj. Realizácia petržalského programu je nepriamo závislá od ústretového prístupu hlavného mesta SR. Medzi vážne prekážky totiž často patrí nesúhlasné stanovisko magistrátu so zverením pozemkov, na ktorých sa môžu investičné aktivity realizovať, do správy, prenájmu mestskej časti.

web od 2day