Oznam – výrub stromov Archinex

Sp. zn.: 2009/004513/13-Li

Mestská časť Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti spoločnosti ARCHINEX, spol. s r. o. so sídlom Zadunajská 8, 851 01 Bratislava (ďalej „žiadateľ“) sa začalo konanie vo veci žiadosti o výrub 3 ks stromov na parcele č. 1559/11, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Žiadateľ požiadal o predmetný výrub v súvislosti s výstavbou prístupovej komunikácie k objektu stavby:
„Rehabilitačné a diagnostické stredisko vrcholového športu“ v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Zúčastnené osoby môžu na ústnom konaní spojenom s miestnou obhliadkou uplatniť svoje námietky a pripomienky.

Vyvesené dňa: 3.3.2009

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day