Oznam – výrub stromov Furdekova ul.

Sp. zn:2009/4834 -13/Ju

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 05. 03. 2009 začal na základe žiadosti Generálneho investora Bratislavy,Röntgenova 24, 852 92 Bratislava 5 správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 2 ks stromov,

na Furdekovej ulici, na ploche verejnej zelene, na parcele č. 164/3 z dôvodu vybudovania cestnej svetelnej signalizácie na križovatke č. 563 Furdekova – Lachova, v k. ú. Petržalka.

Vyvesené dňa: 9.3.2009

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day