Oznam – výrub stromov Vyšehradská

Sp. zn.: 2009/1797 – 13/SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 12. 03. 2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody,
ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks stromov.

Stromy rastú na Vyšehradskej ulici č. 7 – 9 na ploche verejnej zelene s parc. č. 2189 v k.ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti správcu bytového domu na Vyšehradskej ulici č. 7 – 9 z dôvodu nepriaznivého vplyvu drevín na zdravotný stav obyvateľov v dôsledku nadmerného tienenia bytov.

.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day