Oznam – výrub stromov Znievska

Sp. zn.: 2009/1778 – 13/SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 11. 03. 2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody,
ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks borovice čiernej a 15 m2 krovitého porastu.

Dreviny rastú na Znievskej ulici č. 42 na ploche verejnej zelene s parc. č. 2117 a č. 2119 v k.ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti správcu bytového domu na Znievskej ulici č. 42 z hygienických dôvodov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day