Marcový deň otvorených dverí starostu


Druhý tohtoročný Deň otvorených dverí petržalského starostu využilo 14 Petržalčanov, ktorí s Milanom Ftáčnikom osobne diskutovali o otázkach zo života v samospráve bez toho, aby mali vopred dohodnutý termín stretnutia.

Počas marcového (25. 3. 2009) dňa navštívili 7 občania kanceláriu starostu za účelom získania informácií o aktivitách petržalskej samosprávy v otázke udržiavania čistoty, poriadku na verejných priestranstvách, v okolí kontajnerových stojísk.

Za pozitívum označili distribúciu informačného letáku do všetkých petržalských domácností, ktorým miestny úrad ponúka občanom základné informácie o povinnostiach pri nakladaní s komunálnym odpadom a tiež užitočné kontakty na autorizovaných spracovateľov odpadu. V troch prípadoch požiadali starostu, aby mestská časť zvážila začatie konania proti tým správcom, ktorí si neplnia svoje povinnosti a nerešpektujú záujem vlastníkov bytov finančne prispievať na činnosť spojenú s dočisťovaním stojísk, odvozom objemného odpadu.


Druhou najfrekventovanejšou otázka počas posledného dňa otvorených dverí bola budúcnosť futbalu, podpora petržalského mládežníckeho športu zo strany miestneho úradu. Starosta Milan Ftáčnik ubezpečil športovcov, že je v záujme samosprávy, aby v Petržalke ostal ligový futbal a rôzne športové aktivity detí, mládeže sú a budú podporované z miestneho rozpočtu. Petržalský úrad je dnes v kontakte s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja, Vladimírom Bajanom, pretože nový futbalový štadión môže byť súčasťou športového multifunkčného areálu – Danube Aréna. Začiatkom leta začne slúžiť pre organizovaných i neorganizovaných športovcov nový športový komplex v areáli Základnej školy na Budatínskej ulici, ktorý vzniká vďaka združeniu verejných i privátnych finančných zdrojov.

Mestská časť sa dnes uchádza o finančný príspevok z Úradu vlády SR, ktorý bude použitý na výstavbu nového multifunkčného ihriska. Pôjde už o druhé ihrisko, ktoré vznikne v existujúcom školskom dvore, pričom prvému sa takmer rok tešia žiaci Základnej školy na Holíčskej ulici.

web od 2day