Oznam – výrub stromu Daliborovo námestíie

Sp.zn.: 2009/5699/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 19.03.2009 začal na základe žiadosti akad. sochára Stanislava Mikuša, Ševčenkova 29, 851 00 Bratislava 5 správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub 1 ks stromu,

ktorý sa nachádza na Daliborovom námestí na pozemku parc. č. 4788 v k.ú. Petržalka, z dôvodu osadenia výtvarného diela.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day