Oznam – výrub stromov – Údernícka ul.

Spoločnosť Fredriksson, s.r.o. Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava oznámil mestskej časti Bratislava-Petržalka, že v súlade s rozhodnutím orgánu ochrany prírody sp. zn.: 2008/14135/13-Je/Ro zo dňa 29.12.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 01. 2009, zabezpečí v termíne do 31.marca 2009 výrub 14 ks stromov druhu topoľ čierny „Italica“ (Populus nigra „Italica“), ktoré rastú v areáli futbalového ihriska na Úderníckej ulici. Dôvodom výrubu je realizácia stavby „Polyfunkčný bytový dom , Údernícka I. a II.“
V súlade s citovaným rozhodnutím žiadateľ zaplatil za vyrúbané dreviny finančnú náhradu.

web od 2day