Oznam – výrub stromu – Furdekova 21

Sp. zn.: 2009/7288-13/Ju

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákonač.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 07. 04. 2009 začal na základe žiadosti Bytového podniku Petržalka, spol. s r. o. , Haanova 10, Bratislava, v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Furdekova 19, 21 správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1ks stromu,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, na parcele č. 305 zo zadnej strany bytového domu Furdekova 21 v Bratislave-Petržalke. Strom rastie v tesnej blízkosti domu, zasahuje do okien bytov a ohrozuje majetok a znižuje kvalitu bývania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day