Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy

Naša značka: 7787/14/2009

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Materskej školy Bohrova 1, Materskej školy Bradáčova 4, Materskej školy Bulíkova 25, Materskej školy Bzovícka 6, Materskej školy Gessayova 31, Materskej školy Haanova 9, Materskej školy Holíčska 30, Materskej školy Iľjušinova 1, Materskej školy Jankolova 8, Materskej školy Lachova 31, Materskej školy Lietavská 1, Materskej školy Macharova 1, Materskej školy Pifflova 10, Materskej školy Strečnianska 2, Materskej školy Šustekova 33 v Bratislave s predpokladaným nástupom 1. júla 2009.

Kvalifikačné a iné predpoklady:

– vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru požadovaného pre materskú školu, alebo úplné stredné odborné vzdelanie pre materské školy podľa vyhlášky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,

– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

– bezúhonnosť,

– spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

– znalosť príslušnej školskej legislatívy,

– orientácia v problematike predprimárneho vzdelávania,

– znalosť tvorby školského vzdelávacieho programu,

– znalosť práce na PC (Word, Excel, internet),

– osobnostné a morálne predpoklady,

– vítaná je znalosť cudzieho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

1. Prihláška do výberového konania. Uchádzač, ktorý nie je v pracovnom pomere so zamestnávateľom (Strediskom služieb školám a školským zariadeniam Petržalka) predloží i žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (tlačivo ŠEVT)

2. Vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)

3. Štruktúrovaný životopis

4. Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

5. Doklad o potvrdení pedagogickej praxe

6. Výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

7. Návrh koncepcie rozvoja materskej školy v rozsahu najviac 2 strán, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, z každej strany listu nastavenie na 2,5 cm, so zarovnaním do bloku.

8. Kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní

9. Písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Písomné prihlášky zašlite alebo osobne doručte v uzatvorenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava najneskôr do 22. mája 2009 do 12:00h s uvedením odosielateľa a s označením:

„VK MŠ Bohrova 1“

„VK MŠ Jankolova 8“

„VK MŠ Bradáčova 25“

„VK MŠ Lachova 31“

„VK MŠ Bulíkova 25“

„VK MŠ Lietavská 1“,

„VK MŠ Bzovícka 6“

„VK MŠ Macharova 1“

„VK MŠ Gessayova 31“

„VK MŠ Pifflova 10“

„VK MŠ Haanova 9“

„VK MŠ Strečnianska 2“

„VK MŠ Holíčska 30“

„VK MŠ Šustekova 33“.

„VK MŠ Iľjušinova 1“

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačovi, ktorý splnil podmienky výberového konania najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day