Oznam – výrub stromu – Haanova

Sp.zn.: 2009/6771/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 20 04. 2009 začal na základe žiadosti správcu – Bytový podnik Petržalka, s.r.o., Haanova 10, 852 23 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub ovocného stromu,

ktorý rastie pri obytnom dome na Bzovíckej č. 2, 4 z hygienicko-zdravotných dôvodov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day