EUROMIESTO končí svoje stodňové pôsobenie

Po 100 dňoch fungovania končí 30. apríla 2009 (štvrtok) svoju činnosť petržalské kontaktné Euromiesto, ktoré zriadila miestna samospráva za účelom rozšírenia služieb vo vzťahu k občanom, v záujme zlepšenia prístupu k informáciám po prechode na novú európsku menu. Petržalčania mohli kontaktný bod využívať tiež na podávanie podnetov, ktoré súviseli s preverením možného neoprávneného zvyšovania cien zo strany podnikateľských subjektov pôsobiacich v mestskej časti po prijatí eura. Počas viac ako trojmesačnej činnosti Euromiesta bolo prijatých celkovo 114 podnetov, z toho 95 bolo podaných anonymne a zamestnanci úradu odpovedali na 348 eurootázok. Petržalčania sa však v prípade akýchkoľvek sporných otázok, postrehov môžu naďalej obracať na sekretariát starostu (tlacove@petrzalka.sk), alebo priamo na pracovníkov Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk).

Výrazná väčšina osobne i telefonicky podaných podnetov (83) bola vyhodnotená ako neodôvodnená, pretože v týchto prípadoch išlo spravidla o sťažnosti na správanie sa obchodníkov, ktorí po 16. januári 2009 odmietali prijímať bývalú národnú, slovenskú korunu. Až v 29 prípadoch sa na úrad obrátili občania so žiadosťou, aby bola preverená oprávnenosť zvyšovania cien nájomného zo strany Bytového družstva Petržalka. Mestská časť sa v týchto prípadoch obrátila na Slovenskú obchodnú inšpekciu a požiadala o prešetrenie oprávnenosti, resp. neoprávnenosti zvyšovania nájomného zo strany bytového družstva. Zatiaľ ani v jednom z petržalských prípadov nebolo kompetentnými inštitúciami konštatované zneužitie prechodu na európsku menu zo strany obchodníkov, podnikateľov.

Prechod na euro bol v petržalskej samospráve bezproblémový a nebola zaznamenaná žiadna chyba pri platobnom styku medzi organizáciami verejnej správy a občanmi. Opatrenia súvisiace s prechod na euro zaťažili miestny rozpočet sumou 39.000 EUR (cca. 1,2 mil. Sk), pričom až 2/3 z celkového objemu financií smerovali do nového softwarového vybavenia. Bežný platobný styk medzi občanom a úradom bol začiatkom roka 2009 rozšírený o možnosť platby cez POS terminál. Bezhotovostné platby je možné realizovať štandardnými platobnými kartami – VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro a Diners Club Intrenational.

web od 2day