Základné informácie o ´NOVEL FLU VIRUS´ (prasacia chrípka)

Základné pojmy
Príznaky "NOVEL FLU VIRUS" (prasacej chrípky)
Príznaky sú ako pri bežnej sezónnej chrípke: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, hlavy, celého tela, nevoľnosť, celková únava.
V prípade, že sa u osoby, ktorá bola v postihnutých oblastiach vyvinú klinické príznaky chrípky, je nevyhnutné okamžite kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára. Pokiaľ je osoba, ktorá sa vrátila z postihnutých oblastí zdravá, nie je dôvod vyhľadania lekára – infektológa, ale keď sa prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba spomenúť cestovateľskú anamnézu.

Prenos "NOVEL FLU VIRUS" (prasacej chrípky)
Prenos prebieha z človeka na človeka kvapôčkovo vzduchom (napr. pri kašľaní, kýchaní alebo aj pri rozprávaní), alebo priamym kontaktom (podávanie rúk – neumyté ruky). Ochorenie sa prejaví po 1 – 8 dňoch, avšak je vysoko prenosné od začiatku nakazenia.

Spôsob chránenia sa pred nakazením "NOVEL FLU VIRUS" (prasacou chrípkou)
Osobám cestujúcim do zahraničia, najmä do krajín výskytu ľudských prípadov prasacej chrípky, odporúčame zvážiť nutnosť svojej cesty. Cestovateľ sa vystavuje riziku, že môže ochorieť, alebo sa môže dostať do oblasti, ktorá bude uzavretá a cestovateľovi nemusí byť umožnené vycestovať z krajiny späť domov.
V prípade uskutočnenia cesty odporúčame:
– dodržiavať základné hygienické návyky a odporúčania platné v prevencii chrípky
– dodržiavať zásady osobnej hygieny (najmä časté umývanie rúk vodou a mydlom),
– vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí,
– vyhýbať sa kontaktu s chorými osobami.

Lieky a očkovacie látky
Na "NOVEL FLU VIRUS" (prasaciu chrípku) nie sú k dispozícii žiadne vakcíny obsahujúce súčasný vírus chrípky prasiat, ktorý spôsobuje ochorenie u ľudí. Nie je známe, či súčasná ľudská vakcína proti chrípke zabezpečuje ochranu.
Lieky, ktorými sa dá "NOVEL FLU VIRUS" (prasacia chrípka) liečiť – ide o antivírusové liečivá, používané v niektorých prípadoch pri výskyte sezónnej ľudskej chrípky.

Odporúčania pre cestovateľov
Európska komisia ani Svetová zdravotnícka organizácia zatiaľ nevydala oficiálny zákaz cestovania. Generálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie zatiaľ neodporúča uzavrieť hranice štátov a obmedziť medzinárodné cestovanie.

Cesta do zahraničia
Osobám cestujúcim do zahraničia, najmä do krajín výskytu ľudských prípadov prasacej chrípky, odporúčame zvážiť nutnosť svojej cesty. Cestovateľ sa vystavuje riziku, že môže ochorieť, alebo sa môže dostať do oblasti, ktorá bude uzavretá a cestovateľovi nemusí byť umožnené vycestovať z krajiny späť domov.
V prípade uskutočnenia cesty odporúčame dodržiavať základné hygienické návyky a odporúčania platné v prevencii chrípky – dodržiavať zásady osobnej hygieny, vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí a vyhýbať sa kontaktu s chorými osobami.

Návrat zo zahraničia
V prípade, že počas cesty domov sa u osoby, ktorá bola v postihnutých oblastiach vyvinú klinické príznaky chrípky ako sú zvýšená teplota, kašeľ, bolesť hrdla, hlavy, celého tela, nevoľnosť, celková únava, je nevyhnutné okamžite kontaktovať najbližšie zdravotnícke zariadenie . Pri návrate lietadlom informujte o svojom zdravotnom stave lekára na letisku . Ak sa vyvinú klinické príznaky chrípky ako sú zvýšená teplota, kašeľ, bolesť hrdla, hlavy, celého tela, nevoľnosť, celková únava, až po návrate domov, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. Ak ste mimo miesta svojho trvalého bydliska (služobná cesta, dovolenka a pod.) kontaktujte najbližšie zdravotnícke zariadenie.

Dňa 29.04.2009 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 5. fázu pandemickej pripravenosti.
Táto fáza znamená potvrdené šírenie vírusu z človeka na človeka v najmenej dvoch krajinách jedného regiónu WHO. Napriek tomu, že väčšina krajín v ktorých platí táto fáza nie je zatiaľ postihnutá, hrozí veľké riziko vzniku pandémie. Je preto dôležité finalizovať organizáciu, komunikáciu a implementáciu zmierňujúcich opatrení.
WHO uvádza, že všetky krajiny by mali aktivovať svoj pandemický plán opatrení pre prípad pandémie chrípky. Dôležité je zintenzívniť epidemiologickú a virologickú surveillance a venovať zvýšenú pozornosť najmä prípadnému náhlemu vzostupu chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO), hromadným výskytom ARO, či ochoreniam s neobvykle ťažkým priebehom ARO.
Zároveň pripomenula, že napriek tejto vážnej situácii je svet na pandémiu pripravený oveľa lepšie ako kedykoľvek predtým.

Odporúčame
Sledovať stránku www.uvzsr.ska webové stránky Svetovej zdravotníckej organizácie (www.who.int) a Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (www.ecdc.europa.eu).

Petržalská samospráva zverejnila základné informácie na základe odborných podkladov od hlavného hygienika Ministerstva obrany SR, MUDr. Ivana ŠAVRDU.

web od 2day