Oznam – výrub stromov – Vyšehradská

Sp.zn.: 2009/8152/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 05. 05. 2009 začal na základe žiadosti žiadateľa – Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub drevín,

ktoré rastú pri obytnom dome na Vyšehradskej ulici č. 1 – 5, z dôvodu nepriaznivého vplyvu drevín na zdravotný stav obyvateľov v dôsledku nadmerného tienenia bytov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day