Oznam – výrub stromu – Lietavská

Sp.zn.: 2009/8357/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 05. 05. 2009 začal na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytového domu na Lietavskej ulici č.2, 4, 6, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromu,

ktorý rastie pri obytnom dome na Lietavskej ulici č.2 z dôvodu zasahovania do fasády domu.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day