Oznam – výrub stromov – Bosákova

Sp.zn.: 2009/08824/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 04. 05. 2009 začal na základe žiadosti spoločnosti ATM Development, s r.o., Sliezka 9, 831 03 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub drevín na pozemkoch s parc. č. 5393/19 a 5395/8

na Bosákovej ulici v k.ú. Petržalka z dôvodu realizácie stavby: „ Polyfunkčný dom Bosákova ulica“

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovanej výstavby. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day