Oznam – výrub stromu – Budatínska

Sp. zn.: 2009/5292 – 13/SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 11. 05. 2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks stromu.
Strom rastie na Budatínskej ulici č. 19 na ploche verejnej zelene s parc. č. 1797 v k.ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti správcu bytového domu na Budatínskej ulici č. 19 z dôvodu ohrozovania majetku a bezpečnosti obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day