Oznam – výrub stromu – Lietavská 9

Sp. zn.: 2009/4392 – 13/SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 11. 05. 2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks stromu a 48 m2 krovitého porastu, ktoré rastú vo verejnej zeleni na Lietavskej ulici č. 9 v k.ú. Petržalka.
Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti správcu bytového domu na Lietavskej ulici č. 9 z hygienických dôvodov a z dôvodu ohrozovania majetku obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day