Oznam – výrub stromu – Mamateyova 13-15

Sp. zn.: 2009/7068 – 13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 11. 05. 2009 začal na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka, Budatínska 1, Bratislava v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Mamateyova 13-15 správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu – topoľa,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, na parcele č. 539 na Mamateyovej 13-15 v Bratislave-Petržalke. Strom spôsobuje nadmerné tienenie v bytoch a znižuje kvalitu bývania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day