Oznam – výrub stromu – Námestie hraničiarov

Sp. zn.: 2009/6632 – 13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 12. 05. 2009 začal na základe žiadosti Bytového podniku Petržalka, spol.s r. o., Haanova 10, Bratislava v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Námestie hraničiarov 19, 21, 23 správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu – topoľa,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, na parcele č. 180/1 na Námestí hraničiarov v Bratislave-Petržalke, pri kontajnerovom stanovišti. Strom ohrozuje bezpečnosť a majetok obyvateľov a zhoršuje zdravotný stav alergikov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day