Petržalská samospráva štartuje e-aukcie

Otvorenosť v procese verejného obstarávania, transparentnosť pri nakladaní s verejnými zdrojmi, to je základný cieľ zavedenia elektronického obstarávania, elektronických aukcií v miestnej samospráve. E-aukcie sa dnes považujú za jeden z najúčinnejších nástrojov boja s klientelizmom, dávajú rovnaké šance pre všetkých záujemcov, zainteresované strany vo verejnej súťaži. Petržalský miestny úrad pilotne štartuje tento, na slovenské pomery stále veľmi zriedkavý projekt, pri obstarávaní stavebných prác spojených s rekonštrukciou troch školských objektov (Základná škola Lachova, Materská škola Bohrova a Lietavská). O zavedení elektronického verejného obstarávania v petržalskej samospráve rozhodli miestni poslanci v apríli tohto roka.

Pravidlá výzvy na predkladanie súťažných ponúk, ktoré súvisia s projektom znižovania energetickej náročnosti existujúcich školských objektov, sú zverejnené na webovej stránke – www.petrzalka.sk(časť – Verejné súťaže). Jednotlivé súťažné ponuky musia byť doručené do podateľne miestneho úradu (Kutlíkova 17) najneskôr 1. júna 2009 (pondelok) do 14.00 hod. Uchádzači, ktorí splnia všetky podmienky výzvy budú následne prizvaní do e-aukcie, ktorá prebehne 9. júna 2009 (utorok). Aukcie budú verejné a v aukčnej sieni (zasadacia miestnosť – TECHNOPOL) sa ich budú môcť zúčastniť nielen poslanci miestneho zastupiteľstva, ale aj zástupcovia médií či verejnosť.

Elektronické aukcie prispievajú nielen k transparentnému obstaniu tovarov a služieb zo strany verených inštitúcií, ale taktiež k efektívnemu využívaniu verejných zdrojov. Skúsenosti s členských štátov Európskej únie hovoria až o 10 – 15 % úspore financií pri použitý e-aukcie. Petržalskú úrad počíta v roku 2009 s obstaraním tovarov, služieb, či stavebných prác za 1,3 mil. EUR (39 mil. Sk) a aktívne využitie e-aukcií by mohlo prispieť k šetreniu približne 130 tisíc EUR (3,9 mil. Sk). Okrem plánovaných obstarávaní spúšťa samospráva 5 miliónový projekt (cca. 150 mil. Sk) rekonštrukcie školských budov – výmena okien, dverí, rekonštrukcia striech a v tomto prípade je možné dosiahnuť úsporu financií až na úrovni 750 tisíc EUR (22 mil. Sk).

web od 2day