Téma parkovanie – Verejné stretnutie (4. jún)

Posledné štatistické zisťovania, ktorými disponujú miestna samospráva poukazujú na fakt, že dnes majú petržalskí vodiči k dispozícii približne 19 tisíc parkovacích miest, pričom reálny deficit odstavných plôch sa dostal na úroveň 40 tisíc. Zo štatistických zistení vyplýva, že medziročný prírastok motorových vozidiel sa v našej mestskej časti pohybuje na úrovni 6%, čo je ročný nárast automobilového parku o viac ako 6.500 vozidiel. Kým v roku 1995 pripadalo jedno osobné auto na 3,5 Petržalčanov, dnes pripadá jedno vozidlo na 2 občanov.Z toho dôvodu považuje starosta Milan Ftáčnik i poslanci zastupiteľstva otázku riešenia statickej dopravy za jednu z nosných programových priorít, ktorú nechcú riešiť len od úradníckeho stola: Praktické projekty musia vychádzať aj z iniciatívy verejnosti. Miestny úrad preto pristúpil v spolupráci s Petržalskými novinami k organizovaniu verejnej diskusie, počas ktorej mali možnosť občania predkladať vlastné návrhy, podnety. Do verejnej diskusie počas mesiacov marec, apríl zapojilo 196 diskutujúcich, pričom oddelenie územného rozvoja a dopravy posúdilo viac ako 60 vecných námetov.

Pri pohľade na sumár podnetov sú vytvorené dve kategórie. Prvú tvoria návrhy, ktoré je možné v relatívne krátkom čase realizovať (zjednosmernenie, rozšírenie existujúcich parkovísk). Druhú tvoria návrhy, ktoré je z dopravného hľadiska možné realizovať, ale musia sa vyjasniť vlastnícke vzťahy, súlad s územným plánom mesta i finančné možnosti. V diskusii sa najčastejšie opakovali návrhy na rozšírenie existujúcich parkovacích miest na Tupolevovej, Piflovej, Farského ulici, vznesené boli tiež požiadavky na zjednosmernenie Fedinovej, Bulíkovej, Belinského ulice, či premenu nefunkčného VDI na verejné parkovisko – Jasovského ulica. Ako otvorený spor sa ukazuje konflikt medzi požiadavkami na ochranou zelených plôch a výstavbou nových parkovacích miest. Svoj názor môžete prezentovať aj počas stretnutia „Krok vpred v statickej doprave“, ktorého za zúčastní starosta M. Ftáčnik, miestni poslancov i odborní zamestnanci úradu. Stretnutie sa uskutoční 4. júna 2009 (štvrtok) od 17.00 hod. v CC Centre na Jiráskovej ulici č.3.

web od 2day