Oznam – výrub stromov – Panónska cesta

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 21.05.2009 začal na základe žiadosti spoločnosti Auto Palace slovakia, s r.o., Panónska cesta, 851 04 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub drevín na pozemkoch s parc. č. 2152/1 a 2152/5

na Panónskej ceste v k.ú. Petržalka z dôvodu realizácie stavby:
„Dostavba autosalónu a novostavba INFINITY“

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovanej výstavby. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day