Oznam – výrub stromu – Topoľčianska 29

Sp. zn.: 2009/6179 – 13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 11. 05. 2009 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks stromu na parcele č. 1553 na Topoľčianskej 29 v k. ú. Petržalka.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day