Oznam – výrub stromov – Jasovská 5, 7

Sp.zn.: 2009/10870/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 08. 06. 2009 začal na základe žiadosti žiadateľa – Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub drevín,

ktoré rastú vo verejnej zeleni pri obytnom dome na Jasovskej ulici č. 5, 7, z dôvodu nadmerného tienenia bytov a ohrozovania majetku a bezpečnosti obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day