Prezentácia obnovy Ovsištského námestia – 18. jún

Petržalská samospráva chce aktívne využiť európske fondy pre „zelenú“ regeneráciu Ovsištského námestia. Miestny úrad preto vyhotovil projektový zámer obnovy námestia (viď.: www.petrzalka.sk, časť Oznamy), ktorým sa bude uchádzať o finančné prostriedky v rámci Operačného programu bratislavský kraj vo výške 108 tisíc EUR (3,2 mil. Sk). Samospráva bude projekt spolufinancovať na úrovni 5% z jeho celkových nákladov, čo znamená, že petržalský verejný rozpočet bude zaťažený sumou 5.360 EUR (162.000 Sk). Odborná prezentácia projektového zámeru, spojená s jeho verejným pripomienkovaním bude 18. júna 2009 (štvrtok) od 16.30 hod. v priestoroch základnej školy na ulici M. C. Sklodowskej

V súčasností patrí Ovsištské námestie medzi najfrekventovanejšie verejné priestranstvá v bratislavskej Petržalke. Zo strany verejnosti je námestie hodnotené ako zanedbané a čiastočne zdevastované územie. Projekt revitalizácie je preto postavený na humanizácii dotknutej lokality, ktorá bude po regenerácii plniť funkciu verejného priestoru určeného pre pohyb chodov, relax v zelenom prostredí a v mestskej časti vznikne nový, moderný mestotvorný prvok. Ideový zámer v maximálnej miere zachováva existujúce zelené plochy, vyrovnáva terénne prekážky a zároveň počíta s výstavbou chodníkov zo zámkovej dlažby či s osadením drobnej architektúry – lavičky, osvetlenie a smetné koše.

web od 2day