Prázdninová prevádzka materských škôl

Počas prebiehajúceho školského roku 2008/2009 navštevuje devätnásť petržalských predškolských zariadení viac ako 2.150 detí. Počas letných, prázdninových mesiacov budú môcť rodičia aj naďalej využívať služby materských škôl v pôsobnosti mestskej časti, avšak v upravenom režime. Počas prázdnin budú okrem bežných tried otvorené tiež špeciálne triedy učené pre deti s poruchami výživy (MŠ Pifflova), mentálnym postihom (MŠ Turnianska) či autizmom (MŠ Iljušinova). Na základe doterajších skúseností budú postupne, na jeden mesiac, vyradené z prevádzky predškolské zariadenia tak, aby otvorené škôlky boli situované v každej väčšej spádovej oblasti mestskej časti, bolo k ním vyhovujúce dopravné, autobusové spojenie.

Miestny úrad pristúpil k čiastočnej úprave letného, prevádzkového režimu predškolských zariadení nielen z dôvodu čerpania riadnych dovoleniek zo strany zamestnancov, ale aj v záujme realizácie stavebných projektov, ktoré sú priamo spojené s rekonštrukciou školských objektov, výmenou okien, dverí a opravou striech. Samospráva v prípade predĺženia stavebných prác upraví režim prevádzky škôl tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a starostlivosť o detí. V prípade, že oprava objektu nebude ukončená v stanovenom termíne, rodičia budú bezodkladne informovaní riaditeľom zariadenia o náhradnej alternatíve, o možnosti umiestniť dieťaťa do najbližšej škôlky.

web od 2day