Inzerát – prenájom garážových miest

Mestská časť Bratislava-Petržalka

ponúka na prenájom

garážové miesta v garážových stojiskách na Rovniankovej ul.č. 4-6 a Mlynarovičovej ul.č. 14-24 Bratislava. Cena za prenájom garážového miesta je 49, 69 EUR/mesiac ( 1.497,-Sk/mesiac ) bez DPH, ktorá sa každoročne upravuje o mieru inflácie, ktorú zverejňuje Štatistický úrad SR. V prípade záujmu o prenájom garážového miesta žiadosť adresujte na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie nakladania s majetkom, referát podnikateľských činností, Kutlíkova ul. č. 17, 852 12 Bratislava 5. K žiadosti sa prikladá fotokópia osvedčenia o evidencii motorového vozidla. Prenájom garážových miest je možný od 01. 07. 2009. Bližšie informácie Vám poskytnú na t. č. 68 28 68 68.

web od 2day