Informačné centrum projektu Petržalka City

Petržalčania, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o projekte Petržalka City môžu počas letných mesiacov využiť zriadenie dočasného informačného centra. Centrum bude verejnosti k dispozícii každý štvrtok (9. júl až 3. september) v čase medzi 15.00 a 18.00 hod. v priestore ohraničenom Rusovskou a Romanovou ulicou. Miestna samospráva víta zriadenie informačného miesta zo strany spoločnosti Petržalka City a to aj preto, že medzi obyvateľmi mestskej časti sa čoraz častejšie otvárajú otázky priamo súvisiace s pripravovanou výstavbou nového, multifunkčného centra v srdci Petržalky. Ide hlavne o celkové zahustenie dotknutého územia bytovými, polyfunkčnými objektmi, výškovú reguláciu nových objektov či o ochranu životného prostredia a zelene.

Komplexný projekt Petržalka City je rozvrhnutý do niekoľkých stavebných etáp, pričom v prvom kroku sa plánuje investičná činnosť v priestore ohraničenom Chorvátskym ramenom, Rusovskou a Hálovou ulicou. V novej zóne o rozlohe viac ako 25 tisíc m2 má okrem iného vyrásť nová administratívna budova, hotel, rezidenčný objekt s bytovými jednotkami a športové centrum s plaveckým bazénom a sálou určenou pre organizáciu kultúrnych, spoločenských podujatí. Petržalský stavebný úrad v tejto súvislosti vydal územné rozhodnutie a ak investor požiada, bude môcť začať stavebné konanie. Prvá etapa výstavby vychádza z platného územného pláne mesta a pripravované aktivity sa nedotknú nosného dopravného systému. Miestny úrad v záujme cielenej regulácie investičnej výstavby pristúpil k obstaraniu dvoch územných plánov zóny, ktoré sa dotknú ďalšej realizačnej fázy projektu Petržalka City.

Zonálny plán umožňuje miestnej samospráve regulovať stavebné aktivity napríklad v oblasti maximálnej výšky, miery zastavanosti, zabezpečenia oddychových, zelených plôch či riešenia statickej i dynamickej dopravy. V jednom prípade ide o plán zóny „Jantárová cesta“ (Romanova, Jiráskova, Pajštúnska), pri ktorom bolo vyhotovené zadanie a prebehlo už aj jeho verejné pripomienkovanie. Odborné zadanie bolo vyhotovené aj na druhý plán „Petržalka City“ (Chorvátskeho ramena, Romanova, Osuského, Rusovská cesta), ktoré je určené pre diskusiu s odbornou i laickou verejnosťou. Proces definitívneho schválenia oboch územných plánov zón je pozastavený, pretože hlavné mesto SR nevydalo stanovisko k zadaniu, nedefinovalo požiadavky pre realizáciu nosného dopravného systému v Petržalke.

web od 2day