Oznam o zabíjaní zvierat pre súkromnú domácu potrebu

sp. zn.: 2009/12844/13-Ha

Podľa § 23 ods. 1, písm. a) Zákona NR SR č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, hovädzí dobytok a ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu, ak bolo zabíjanie nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred.

Chovateľ môže nahlásiť zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu telefonicky na telefónne čísla 02/64461210, 02/64461207, faxom na číslo 02/64461208, e-mailom na adresu rvsbao@svssr.skalebo písomne na adresu Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto, Polianky č. 8, 841 01 Bratislava. Pri nahlasovaní chovateľ uvedie tieto údaje: adresu miesta zabíjania, plánovaný dátum a čas zabíjania, druh zabíjaného zvieraťa, telefónny kontakt.

Poverený veterinárny inšpektor RVPS BA-mesto pri nahlásení bude podľa nákazovej situácie informovať chovateľa, či je alebo nie je potrebné odobrať vzorku na laboratórne vyšetrenie, ako aj o podrobnostiach odberu vzorky.

web od 2day