Upozornenie – Zvýšený výskyt holuba domového

Za účelom eliminácie výskytu nežiaduceho vtáctva – holuba domového a s tým súvisiace nepriaznivé javy, odporúča petržalská samospráva na základe získaných informácií od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava vlastníkom, správcom a užívateľom pozemkov, nehnuteľností a iných objektov aby:

– zamedzili prístup holubov ku krmivu a nekŕmiť ich,
– zabezpečili budovy tak, aby sa zabránili hniezdeniu,
– vykonali vyčistenie priestorov, kde sa uskladňujú domové odpady,
– loggie a balkóny neobývaných bytov zabezpečili sieťami, aby sa zamedzilo hniezdeniu,
– správca alebo vlastník nehnuteľnosti môže tiež namontovať elektronické plašiče a podľa potreby zvážiť
použitie predátorov – dravcov (pozvať členov Slovenského zväzu sokoliarov s vycvičenými dravcami).

Podľa § 22 ods. 4 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a nariadení, primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa nie je jeho premnoženie.

V súčasnosti na území Slovenskej republiky nie sú registrované farmakologické prípravky, ktoré by sa dali plošne aplikovať na tlmenie plodnosti holubov a ich eradikáciu. Asanáciu uhynutých holubov na verejných priestranstvách na území hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečuje organizácia Sloboda zvierat.

Na súkromnom pozemku si majiteľ zabezpečí likvidáciu sám prostredníctvom schválenej firmy.

Výskyt holuba domového je celosvetový problém a každý si musí zvoliť spôsob a metódy, ktoré mu najviac vyhovujú.

Tak napríklad v Českej republike, v hlavnom meste v Prahe sa najviac osvedčil spôsob alebo metóda v spolupráci so sokoliarmi, kde holubov za pomoci vycvičených dravcov vytláčajú (plašia) z obývaných častí mesta na perifériu.

web od 2day