Oznam – výrub stromov – Betliarska

Sp.zn.: 2009/13669/13-Je

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že 22. 07. 2009 začal na základe žiadosti spoločnosti IC.SK, s r. o., Žilinská 16, 811 05 Bratislava 1 v zastúpení žiadateľa spoločnosti T.I.E.S., s r. o., Technická 5, 821 04 Bratislava správne konanie na vydanie rozhodnutia

na výrub drevín rastúcich na pozemkoch s parc. č. 2781, 2782 a 2784/4

na Betliarskej ulici v k.ú. Petržalka z dôvodu realizácie stavby:
„ABA 1, Betliarska ulica.“

Správny orgán uskutoční ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na mieste plánovanej výstavby. Účastníci konania môžu na ústnom pojednávaní uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu konania.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day