Oznam – výrub stromov – M. C. Sklodowskej č. 13–29

Sp.zn.: 2009/12978/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 03. 08. 2009 začal na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov na ulici M. C. Sklodowskej č. 13–29, 851 04 Bratislava, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub 2 ks stromov,

ktoré rastú vo dvore obytného domu na ulici M. C. Sklodowskej č.13–29, z dôvodu nepriaznivého vplyvu drevín na statiku objektu.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day