Oznam – výrub stromu – Bzovícka 30

Sp.zn.: 2009/12115/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 03. 08. 2009 začal na základe žiadosti správcu – zástupcu vlastníkov bytov Bzovícka 30, 851 07 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromu,

ktorý rastie pred obytným domom na Bzovíckej ulici č. 30, z dôvodu nadmerného tienenia bytov a z bezpečnostných dôvodov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day