Oznam – výrub stromu – Lietavská 16

Sp.zn.: 2009/13042/13-SK

OZNÁMENIE

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 03 08. 2009 začal na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov Lietavská 16, 851 07 Bratislava 5, správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub stromu,

ktorý rastie pred obytným domom na Lietavskej ulici č. 16, z dôvodu nadmerného tienenia bytov a z dôvodu ohrozovania majetku obyvateľov.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day