Oznam – betonáreň Petržalka

Sp.zn. 2009/14372-13/SK

OZNÁMENIE

Navrhovateľ GRAVELSLOVEX, spol. s r.o., Polianky 23, 841 01 Bratislava, predložil zámer

„BETONÁREŇ PETRŽALKA“,

ktorý nám ako povoľujúcemu orgánu zaslal Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Navrhovateľ plánuje umiestniť betonáreň v existujúcom areáli Štrkopieskovne Petržalka, mimo obytných zón, v trojuholníku medzi Dolnozemskou cestou a hrádzou Dunaja. Účelom návrhu vybudovania zariadenia na výrobu betónových zmesí je zhodnotenie triedeného kameniva vyrábaného na technologickej linke v záujmovom území.

Do zámeru je možné nahliadnuť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Petržalka, na oddelení životného prostredia, Kutlíkova 17, č. dv. 418 v stránkových dňoch a hodinách. Verejnosť môže písomné stanovisko doručiť Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4, najneskôr do 26. 08. 2009.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day