Oznam – výrub stromov – Osuského 12-16

Sp. zn.: 2009/14448 – 13/Ju

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 10. 08. 2009 začal na základe žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Osuského 12, 14, 16 správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub drevín – 1 ks pajaseň a 50 m2 kríkového porastu,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, na parcelách č. 1194 a 1202 na Osuského 12-16 v Bratislave-Petržalke z dôvodu nadmerného tienenia v bytoch a ohrozovania majetku.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day